MONAPA

روایی محتوا در تحلیل کیفی با استفاده از ضریب هولستی

روش تحلیل محتوای کیفی

روش تحلیل محتوای کیفی. … عموما كاربرد تحليل محتوا را در سه مقوله اساسي گروه­بندي ميكنند: … تحليل محتواي كمي نياز دارد كه داده­ها با استفاده از نمونه­گيري تصادفي يا ديگر رويكردهاي احتمالي …

تحلیل محتوای کیفی از منظر رویکردهای قیاسی و استقرایی

آنچه در این مقاله آمده است تلاشی برای ارائه یک صورت‌بندی کلی از تحلیل محتوای کیفی است که با متمایز کردن آن از نوع کمی، آغاز می‌شود و به شناخت جایگاه دو منطق پژوهشی استقرا و قیاس در تحلیل محتوای کیفی و همچنین نحوه کاربرد آن‌ها در فرایند تحقیق منجر می‌گردد.

روشهای سنجش پایایی و روایی مطالعات کیفی

در این روش همگنی اندازه گیری ها که توسط یک ابزار روی مجموعه ی واحدی از آزمودنی ها و توسط دو یا چند ارزیاب بررسی می شود، آزمون می گردد تا میزان توافق ارزیاب ها روی ابزار مورد نظر بررسی گردد.برای ارزیابی پایایی با این روش برای داده های اسمی، ترتیبی و کمی به ترتیب از ضریب کاپای …

روش تحلیل محتوای کیفی چیست؟

روش تحلیل محتوای کیفی چیست؟ از جمله روشهای دیگر پروهش، تحلیل محتوا است که برخی آن را با عنوان تکنیک پژوهشی نام می برند . گاه این روش یا فن را مرزی برای گذر از پژوهش های کمی به کیفی میدانند و برخی آن را از جمله پژوهش های …

Magiran | فصلنامه رهیافتی نو در مدیریت آموزشی، سال یازدهم …

مدت مصاحبه در این پژوهش بین 90-60 دقیقه متغیر بود. جهت بررسی روایی از ضریب هولستی استفاده شد و مقدار آن 86/0 به دست آمد هم چنین برای بررسی روایی محتوایی (cvr) محاسبه گردید که مقدار آن 85/0 به دست آمد.

روش تحلیل محتوا ، از کمی گرایی تا کیفی گرایی

تحلیل محتوا، فرآیند تبدیل کیفیت‌ها به کمیت‌ها و سپس تبدیل همین کمیت به کیفیت است. این روش، بیش‌تر در روند پژوهی، پژوهش های تلفیقی، بررسی تصویر واقعیت‌ها و نیز بررسی میزان انطباق برنامه ها با ویژگی ها و ویژگی های …

گردآوری داده های کیفی به روش مصاحبه | با هم تا دفاع

مصاحبه یکی از ابزارهای جمع‌آوری داده‌‌ کیفی محسوب می‌شود. با کمک این ابزار امکان برقراری ارتباط مستقیم با مصاحبه‌شونده برقرار می‌شود؛ و همچنین می‌توان به ارزیابی عمیق‌تر ادراک‌ها، نگرش‌ها، علایق و آرزوهای آزمودنی‌ها پرداخت.

تحلیل استفاده از فروشگاه‌های اینترنتی برای عرضة محصولات …

با توجه به نبود آمار دقیق از تعداد آنها و چهارچوب پژوهش، 70 نفر به‌ عنوان نمونه در بخش کیفی برای انجام مصاحبه و 200 نفر نیز در بخش کمّی برای تکمیل پرسش‌نامه بررسی شدند.

آکادمی پژوهشِ مجید حیدری چروده | آموزش های دانلودی …

کتاب الکترونیکی راهنمای سنجش روایی و پایایی. 5.00 2 رای. ۲۰,۰۰۰ تومان. مجید حیدری چروده. کتاب الکترونیکی راهنمای سنجش روایی و پایایی در پژوهش های فرهنگی واجتماعی. مجید حیدری چروده، سیمین فروغ …

تحلیل تأثیر پاسخ‌گویی مصرف‌کنندگان بازاریابی برند با …

استفاده از تاییدکنندگان مشهور در بازاریابی برند یکی از روش های معروف بازاریابان در ترویج کالا، خدمت و برند آن ها می باشد اما به عنوان یکی از حوزه های در حال توسعه در ایران محسوب می شود. این رویکرد نوظهور، هزینه های …

پایایی و روایی پرسشنامه، بیان مفاهیم با فیلم آموزشی · ? …

02/12/2017 · پایایی و روایی پرسشنامه، بیان مفاهیم با فیلم آموزشی. پایایی پرسشنامه. . فهرست مطالب (کلیک کنید تا مرور گر به آن نقطه از صفحه برود): فیلم بیان مفهوم پایایی و روایی. ۱- انواع روش های بررسی پایایی …

مقاله موانع استقرار مرکز توسعه حرفه ای اعضای هیأت علمی در …

برای تعیین روایی محتوا ازدیدگاه های اساتید و متخصصان آموزش عالی و جهت بررسی روایی سازه از آزمون تحلیل عاملی تأییدی استفاده شده است پایایی این ابزار از طریق ضریب آلفای کرونباخ محاسبه شده است …

ویژگی های یک محتوای درسی

تحلیل محتوا به منظور تعیین روایی علمی محتوا. تحلیل محتوا به منظور کاربردی بودن محتوا … ، مدرسه، پارک وکتابخانه را بر روی نقشه داده شده اندازه گیری نموده با استفاده از مقیاس نقشه بیان کنید …

روش تحقیق

در این روش عمدتاً از تکنیکهاي مشاهده در مقام ناظر و مشاهده مشارکتی، مصاحبه ها و بررسی اسناد و مدارك و همین طور تحلیل محتوا، تحلیل گفتمان و فرا تحلیل استفاده میشود. در روش کیفی، داده ها نه به …

دسته‌بندی شاخص‌های سنجش کیفیت محتوای کتاب‌های درسی دورۀ …

هدف از انجام این پژوهش دسته‌بندی معیارها و شاخص‌های سنجش کیفیت کتاب‌های درسی به‌منظور ساخت ابزاری برای سنجش کیفیت کتاب‌های درسی دورۀ ابتدایی بوده است. روش تحقیق کیفی و جامعۀ آماری آن شامل تمامی منابع چاپی و …

TUMS

در مطالعۀ Polit و همکاران در سال 2007 با مقایسۀ روش ‎ های مختلف تعیین روایی محتوا نشان داده ‎ شد که محاسبۀ CVI نسبت ‎ به روش ‎ های موجود دیگر از مزایای بیشتری برخوردار است، به ‎ طوری ‎ که سادگی و …

تحلیل شاخص‌های مؤثر سرمایۀ اجتماعی بر احساس امنیت در شهر …

حجم نمونه با توجه به جمعیت شهر و با استفاده از فرمول کوکران، 384 نفر به دست آمده است و روایی گویه‌های پرسشنامه توسط تعدادی از کارشناسان و اعضای هیأت علمی دانشگاه مورد تأیید قرار گرفت و همچنین …

الگویابی تعالی مدیریت دانش راهبردی (مورد مطالعه: شرکت …

اعتبار داده های روش کیفی با استفاده از روش اعتباریابی نیومن تایید گردید و پایایی و روایی روش کمی نیز به ترتیب با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ و تحلیل عالی تاییدی محاسبه و تایید شد.

برآورد ضریب هوادهی در مدیریت کیفی آب رودخانۀ دیناچال، با …

ثبت نام; ورود به سامانه; تغییر مسیریابی. مشاهده مورد صفحهٔ اصلی ; نشریات فارسی

شناسایی و ارائه الگوی رفتار شهروندی سازمانی در ناجا، با …

زمینه و هدف:‌ با توجه به پیچیدگی‌های مأموریت‌های ناجا و کارکنان این سازمان، استفاده از نیروهای واجد رفتارهای شهروندی سازمانی، می‌تواند در موفقیت این سازمان بسیار مهم باشد؛ بر همین اساس، این تحقیق با هدف تبیین ابعاد …

مطالعات پیش دبستان و دبستان

برای روایی یابی بسته، ضمن استفاده از روش روایی صوری، از روش روایی محتوایی به شیوه کیفی و کمّی با پانل خبرگان ١٤ نفری و از دو ضریب نسبی روایی محتوا و شاخص روایی محتوا استفاده شد.

شنوایی شناسی – دانشگاه علوم پزشکی تهران

تحلیل نمونۀ زبانی (language sample analysis: LSA) یکی از بهترین شیوه ‎ ‏های ارزیابی زبان در کودکان است. در این رویکرد پس از جمع ‎ آوری نمونۀ زبانی، زبان را از جنبه ‎ های مختلف مانند صرف و نحو، معنا و کاربردشناسی تحلیل می ‎ کنند.

پایگاه مقالات علمی مدیریت

در این پژوهش، دو پرسشنامه شبکه‌های اجتماعی و نوآوری اجتماعی با طیف پنج‌گزینه‌ای، تهیه و روایی صوری و محتوایی و نیز پایایی آنها با استفاده از آلفای کرونباخ و تحلیل عاملی، مورد تأیید قرار گرفت.

برچسب‌ها:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,